مقایسه  cloud های عمومی و خصوصی

مقایسه  cloud های عمومی و خصوصی

cloud های عمومی :cloud هایی مانند Amazon AWS و Rackspace هستند کهحتی cloud هایی مانندAmazon AWS سرویس هایی را برای encript و اطلاعات امن فراهم میکنند.وقتی بر روی یک clould  عمومی اجرا میکنید،هنوز در حال اجرا بر روی سیستم هستید.

cloud های اختصاصی: cloud های عمومی،cloud هایی هستند که در زیر بر روی زیرساخت تان اجرا  می شود.خیلی از شرکت های بزرگ هنوز برای گذاشتن اطلاعات حساس مشتری ها،مشکل داردند.این افراد میتوانند از OpenStack استفاده کنند.

cloud های خصوصی یا عمومی hybrid:این نوع cloud ها برای شرکت های خیلی بزرگی است که هزینه کافی برای ایجاد و توسعه زیر ساخت دارند.برای مثال،Amazon AWS چندین مرکز اطلاعات برای ساخت و شرکت هایی مانند Hewlett-Packard روش های هیبریدی پیشنهاد میدهند

اگر اپلیکیشن معمولی و کوچکی برای شرکت نسبتا جدید یا کوچکی طراحی میکند،معمولا cloud عمومی را انتخاب میکنید.یکی از مزیت های مهم cloud عمومی این است که هزینه صرف کارهای عملیاتی میشود.یعنی بر روی سخت افزار سرمایه گذاری نمیشود. cloud ها این انعطاف را دارند که فراهم کننده ی cloud را عوض کنند.یعنی شما محدود به نوع cloud خاصی نمیشوید.

اگر میخواهید برای شرکت بزرگی اپلیکیشن طراحی کنید،به احتمال زیاد  کارکنان عملیاتی زیادی دارد و این اپلیکیشن برای انتقال ها و اطلاعات پر ریسک استفاده می شود.اگر با افراد حرفه ای عملیاتی کار میکنید،میتوانید از ابزار های خوبی مثل Rackspace or Amazon EC2 استفاده کنید.