مدیریت

مدیریت استراتژیک - قسمت اول

  • تجزيه و تحليل موردی در مدیریت استراتژیک
  • مراحلی كه در تجزيه و تحليل موردی جامع و كتبی بايد انجام داد
  • 45 توصیه برای موفقيت در تجزيه و تحليل موردی
  • برنامه ريزی استراتژيك يا راهبردی
  • ویژگی ها و دستاوردهای مدیریت استراتژیک
  • تحلیل مفاهیم و واژه های استراتژیک
  • مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت
  • بررسی محیط های تعاملی


مدیریت استراتژیک - قسمت دوم

انواع استراتژي‏ها
استراتژي‏ های يكپارچگی
استراتژي‏های تنوع
استراتژی های تدافعی
رهنمودهایی برای اجراهای متمركز استراتژی ها
ادغام‏ها و خريدهای استقراضی
استراتژي‏های عمومی (ژنريك) مايكل پورتر
مديريت استراتژيك در سازمان‏های دولتی و غير انتفاعی


مدیریت استراتژیک - قسمت سوم

الگوی جامع مدیریت استراتژیک
فرایند برنامه ریزی استراتژیک 
ماموریت و ارکان اصلی مأموريت وبیانیه ماموریت  سازمان
نقش و ضرورت  استراتژی 
ابعاد و اهمیت تصمیمات استراتژیک
سطوح و عمق استراتژی در سازمان ها 
استراتژی در شش بعد P
فرایند مدیریت استراتژیک ونقشمدیریت در آن
شایستگی های مورد نیاز نزد مدیران برای مراحل مختلف


Top